Вход
0.00 лв.

Общи условия

Начало » Общи условия

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между НИКО-86 и неговите клиенти. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уеб сайта: eshop.niko-86.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с настоящите Общи условия.

1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу изрази ще имат следното значение:

1. „НИКО-86” е действащо търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, с фирма „НИКО-86” ООД, ЕИК: 175292131, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Борово”, бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1

2. „Интернет страница” е уеб сайт в публичното интернет пространство с домейн eshop.niko-86.com

3. „Съдържание” - има следната дефиниция:

4. „Клиент” - лице, което осъществява достъп до Съдържанието, Услугите или Интернет страницата на НИКО-86 по какъвто и да е начин, и което създавайки свой Профил извършва поръчки на предлаганите от НИКО-86 продукти.

5. „Профил” – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един Клиент да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни Услугите и се обменя информация между НИКО-86 и Клиента.

6. „Документ” – настоящите общи условия.

7. „Договор от разстояние” - всеки договор, сключен между НИКО-86 и Клиент без да е налице физически контакт, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор от разстояние;

8. „Брошура, известие, съобщение” – електронни информационни средства, касаещи продукти или промоции, предлагани от страна на НИКО-86 в определен период от време, без обвързване на НИКО-86 с предоставената информация.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Клиентът може да използва Интернет страницата и нейното съдържане, да прави поръчка на продукти, предлагани от НИКО-86, в случате, когато не е налице друго валидно писмено споразумениe между НИКО-86 и съответния Клиент. Документът се прилага и за уреждане на отношенията между НИКО-86 и Клиент по отношение на сключени между тях договори от разстояние.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на интернет страницата и/или продуктите, в това число отправянето на изявления и сключване на договори,  предполага, че Клиентът е запознат, съгласява се, приема и се задължава да спазва настоящите Oбщи условия.

2.3. Достъпът до продуктите, предоставяни от НИКО-86, за сключване на договори от разстояние е възможен само и единствено чрез публично достъпната Интернет страница www.eshop.niko-86.com

2.4. Чрез използването на Интернет страницата, нейното Съдържание и предоставяните Услуги, Клиентът носи отговорност за всички причинени на НИКО-86 и/или трети лица имуществени вреди, настъпили от неговото поведение – действие и/или безействие.

2.5. В случай, че Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите Общи условия и/или част от тях, той се задължава да не използва Интернет страницата, Съдържанието и Услугите, да не отправя изявления и да не сключва договори по смисъла на настоящите Общи условия. Ако клиентът не изпълни задълженията си по предходното изречение, се прилага разпоредбата на т. 2.2. от настоящите Общи условия.

2.6. Клиентът не може с обратно действие да оттегли съгласието си със съдържанието на настоящите Общи условия, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към НИКО-86.

2.7. Клиентът има право да оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, в случай че същият няма задължения към НИКО-86 и ако не е започнало изпълнението на поръчката. В този случай НИКО-86 ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.8. Услугите на Интернет страницата могат да бъдат използвани само от Клиенти, които са надлежно регистрирани /попълнили са регистрационна форма, съобразно изискванията на НИКО-86/ и не са били отхвърлени от страна на НИКО-86, без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за Клиенти с местожителство в България. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата, Съдържанието и услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години) и че предоставените от него данни са истински. За използването на неистински данни Клиентът носи наказателна отговорност.

2.9. С отправянето на поръчка през интернет портала Клиентът декларира, че е запознат с и приема настоящите Общи условия, както и че дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние. 

2.10. НИКО-86 има право да прехвърли своите права и задължения по настоящия Документ и по всеки договор и договор от разстояние на трето лице, като в такъв случай НИКО-86 не се освобождава от отговорност за изпълнение на прехвърлените задължения по отношение на Клиента, а приобретателят встъпва като съдлъжник на НИКО-86. Прехвърлянето правата по предходното изречение се извършват с писмено уведомление от НИКО-86 до Клиента.

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на Интернет страницата са изключителна собственост на НИКО-86.

3.2. Без изричното писмено съгласие на НИКО-86 Клиентът няма право да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на НИКО-86, включително всякакво съдържание от Интернет страницата на НИКО-86, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание.

3.3. Всяко използване на Съдържанието за цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия са забранени.

4. КОНТАКТ

4.1. НИКО-86 публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Клиента.

4.2. С попълването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Клиентът се съгласява и позволява на НИКО-86 или негов представител да установява контакт с Клиента посредством предоставената информация.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава НИКО-86 да осъществи обратна връзка с Клиента.

4.4. С попълване формата за контакт Клиентът изрично предоставя своето съгласие да получава известия, съобщения и информация от НИКО-86. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до НИКО-86 се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумпция, че Клиентът се съгласява да получава известия от НИКО-86 по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата. 

4.5. НИКО-86 си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. БРОШУРИ, ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

5.1. Когато Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране да получава Брошури, съобщения и/или Известия от НИКО-86.

5.2. Клиентът може да откаже получаването на Брошури и/или Известия по всяко време като уведоми писмено НИКО-86 за това. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.

5.3. НИКО-86 си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на НИКО-86 или допълнително известие.

6. ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за обработването на предоставените от него лични данни от страна на НИКО-86. НИКО-86 обработва (събира, използва, предоставя и др.) лични данни на Клиенти само за следните цели:

6.2. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той оттегля съгласието си с настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата.

6.3. Клиентът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.4. Личните данни, които НИКО-86 изисква при регистрация на Клиент, се използват единствено за обслужването на същия – потвърждение и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в евентуални случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката на стоки от интернет портала. НИКО-86 гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. С цел избягване на всякакво съмнение изрично се уговаря, че Клиентът дава съгласие НИКО-86, при спазване на приложимия закон, да разкрива и предоставя лични данни на Клиента на трети лица в България или чужбина, в това число на различни държавни и общински органи, на свързани с НИКО-86 лица и дружества и на доставчици и дистрибутори на НИКО-86, и на свързани с НИКО-86 лица и дружества във връзка с изпълнение на направените поръчки.  С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява и упълномощава тези получатели да обработват личните му данни в електронна или друга форма за описаните цели.

6.5. НИКО-86 може да обработва и предоставя на трети лица лични данни по повод извън описаните в този Документ цели в случаите, когато това е изискано от оторизирани държавни или общински органи, както и в случаите, предвидени от действащ към момента на настъпването на събитието нормативен акт.

7. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА НА НИКО-86

7.1. Достъп до Услуги:

7.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Клиент, който е попълнил регистрационна форма и е създал Профил на интернет страницата на НИКО-86.

7.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Клиентът трябва да приеме настоящите Общи условия.

7.1.3. НИКО-86 може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на негови предишни неправомерни действия и/или бездействия без предварително предупреждение или известие.

7.1.4. Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата. НИКО-86 не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента, като изрично се уговаря, че отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от Клиента. Независимо от изложеното, НИКО-86 си запазва правото да ограничи или прекрати достъпа на Клиента до интернет страницата без предупреждение.

7.2. Продукти

7.2.1. НИКО-86 може да публикува на Интернет страницата информация относно предлагани продукти, активни промоции, очаквани продукти, бъдещи промоции и т.н.

7.2.2. НИКО-86 може по всяко време за един или повече Клиенти да ограничи възможността за закупуване на налични продукти.

7.2.3. Всички цени, свързани с представени продукти са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС). Цената на продукт може да не включва цената за доставка на същия, в които случаи при сключване на договора от разстояние преди завършването на поръчката НИКО-86 ще посочи на Интернет страницата точната стойност на допълнителните разходи за доставка, които Клиентът трябва да заплати, както и общата стойност на поръчката, в това число цена на поръчаните продукти с включени всички данъци, такси и др. и цена на доставката им. Със сключването на договора от разстояние Клиентът предоставя изричното си съгласие за заплащане на общата стойност, в това число на разходите за доставка, ако има такива, в посочения при сключване на договора от разстояние размер. 

7.2.4. Фактурирането на закупените продукти става само в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Клиента, който е направил поръчката. 

7.2.5. Цялата информация, използвана за описване на продукти на Интернет страницата, включително, но не само текст, статични, динамични изображения, мултимедийни презентации и други, не представляват договорни задължения за НИКО-86, а са само начин на представяне.

7.2.6. НИКО-86 си запазва правото да променя цените на наличните продукти без предварително да известява за това Клиента.

7.2.7. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката, а количеството - в рамките на складовата наличност.

7.2.8. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази, която е посочена в момента на поръчката, в рамките на складовата наличност, по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв и при останалите условия, изрично посочени от НИКО-86, ако има такива.

7.2.9. Цената на закупуване на продукти или услуги не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.

7.2.10. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти, по реда и при условията на чл. 7.6 от настоящите Общи условия.

7.2.11. НИКО-86 по своя собствена преценка и при едностранно определени от него условия може да предоставя допълнителна отстъпка на определени Клиенти.

7.3. Поръчка чрез Интернет

7.3.1. Клиентът може да поръча предлаганите от НИКО-86 продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата и през регистрирания от него Профил.

7.3.2. Извършвайки своята поръчка, Клиентът декларира, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна, пълна и актуална към момента на завършване на поръчката.

7.3.3. Правейки своята поръчка, Клиентът се съгласява с обстоятелството, че НИКО-86 може да се свърже с него чрез всички налични комуникационни средства за потвърждаване наличността и количеството на продуктите и/или стойността на направената поръчка, и/или уточняване условията за доставка на продуктите.

7.3.4. НИКО-86 може едностранно да откаже да изпълни цялата или част от поръчка, направена от Клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

7.3.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невярна;

7.3.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат и/или нанасят вреда от всякакъв вид на НИКО-86 и/или на негови партньори или клиенти;

7.3.4.3. ако две клиентски поръчки не са били завършени с успех;

7.3.4.4. липса на складова наличност.

7.3.5. В Интернет страницата най-късно при започване на процеса на поръчване НИКО-86 посочва дали има ограничения за доставката на стоките или услугите и какви платежни средства приема. Обикновено Клиентът следва да избере един от следните начини на заплащане:

7.3.5.1. Плащане с наложен платеж – плащането се извършва на куриера при доставка на поръчаната от Клиента стока. 

7.3.6. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин на плащане на стоките или услугите и съгласно условията между Клиента и съответния доставчик на платежни услуги. В случай, че НИКО-86 не получи плащане съгласно избрания от Клиента начин НИКО-86 има право да счита поръчката на Клиента за невалидна или да счита, че Клиентът се е отказал от направената поръчка.

7.3.7. Когато НИКО-86 не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива по реда на и при условията на настоящите Общи условия.

7.3.8. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени от Клиента към момента на сключване на договора.

7.3.9. След всяка 5-та поръчка клиентът има право на подарък - 1 артикул по избор от всички в сайта на стойност до 20 лв.

7.4. Договор и изпълнение

7.4.1. Договорът се счита за сключен в от момента на потвърждаване на поръчката от страна на Клиента.

7.4.2. Доставката се извърша с избрана от НИКО-86 фирма за куриерски услуги в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на плащането на поръчаните продукти. Ако клиентът е избрал плащане по реда на чл. 7.3.5.3. от тези Общи условия, то доставката се извършва в срок от 5 /пет/ работни дни от поръчката.

7.4.3. НИКО-86 ще опакова поръчаните стоки по начин опазващ същите от повреждане или погиване, като в опаковката ще приложи всички съпътстващи поръчаните продукти документи.

7.4.4. Рискът от загуба, повреда или погиване на закупените продукти преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, влезе във владение на стоките.

7.4.5. Ако продуктът не може да бъде доставен в срока по чл. 7.4.2. от настоящите Общи условия, НИКО-86 се задължава да информира Клиента за това.

7.5. Качество и гаранции

7.5.1. Клиентът има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба.

7.5.2. Всички продавани продукти са нови и в срок на годност.

7.5.3. НИКО-86 не гарантира наличността на никой продукт, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

7.6. Връщане на продукти

7.6.1. Клиент на НИКО-86 може да върне закупените продукти в състоянието, в което са получени, според договорните отношения в следните ситуации:

7.6.1.1. Продуктите имат сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието им. За да упражни това свое право Клиентът е длъжен при получаване на продуктите да отвори и прегледа същите и ако има възражения по отношение тяхната цялост същият следва да откаже получаването на доставката.

7.6.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно.

7.6.1.3. Продуктите са с изтекъл срок на годност.

7.6.1.4. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок до 14 дни считано от датата, на която Клиентът влезе във владение на стоките.

7.6.2. Клиентът е задължен да информира НИКО-86 за своето намерение да върне закупените продукти или да се откаже от договора от разстояние по реда на чл. 7.6.1.4., като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения в чл. 7.6.1.4. срок.

7.6.3. Клиент не може да върне закупен продукт и/или да предяви искове за нанесени вреди в следните ситуации:

7.6.3.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт;

7.6.3.2. искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 7.6.1. е подадено в срок надвишаващ 14-те дни, предвидени в чл. 7.6.1.5.

7.6.3.3. Продуктът не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка, без нарушена цялост, с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).

7.6.4. Клиентът няма право да върне продукт, както и да упражни правото си на отказ от договор от разстояние по отношение на договори за: 

7.6.4.1. доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

7.6.4.2. доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето

7.6.5. Клиент, който упражни правото си по чл. 7.6.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на НИКО-86 в състоянието, в което са му били доставени не по-късно от 14 дни след деня, в който Клиентът е информирал НИКО-86 за връщането или отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Клиентът изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Клиентът е длъжен да съхранява по подходящ начин стоките, тяхното качество, цялост и безопасност до момента на връщането им. Клиентът отговаря за намаляване стойността на стоките.

7.6.6. Клиентът връща стоките на НИКО-86 на адрес: 1528 София, жк. Дружба, бул. Искърско шосе 7, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА  до „НИКО-86” ООД в работни дни (от понеделник до петък) от 09:00 ч. до 18:00 ч. Разходите по връщането на продуктите в случаите по чл. 7.6.1.4. са изцяло за сметка на Клиента. 

7.6.7. В случай, че Клиент върне продукт в съответствие с чл. 7.6.1.1., чл. 7.6.1.2. или чл. 7.6.1.3. и желае замяната му с идентичен продукт замяната ще бъде направена според условията на обикновена поръчка. В случай, че НИКО-86 не разполага с идентичен продукт, с който да бъде извършена замяната, НИКО-86 се задължава да възстанови на Клиента заплатената от него стойност на продукта в съответствие с чл. 7.6.8. като се освобождава от друга отговорност.

7.6.8. В случай на отказ от договора от разстояние по реда на чл. 7.6.1. НИКО-86 ще възстанови на Клиента всички плащания, които е получил от Клиента, в срок до 14 дни, считано от датата, на получаване на продуктите обратно в склада на НИКО-86. Възстановяването на сумите се извършва по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка, открита в Република България, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Клиента.

7.6.9. В случай на отказ от договора от разстояние Клиентът носи риска от погиване или повреждане на стоките до момента на получаваето им в склада на НИКО-86. Във всички случаи, разходите за връщане на стоките и тяхното повторно изпращане, ако има такова, са за сметка на Клиента, с изключение на случаите по чл. 7.6.1.1. , чл. 7.6.1.2.  и чл. 7.6.1.3 , при които НИКО-86 ще понесе разходите по доставката.

8. ЗЛОУПОТРЕБА С ДАННИ

8.1. НИКО-86 не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от и/или претърпи вреди от действия или бездействия на трети лица, които се представят за представители на НИКО-86.

8.2. Клиентът се задължава да информира НИКО-86 при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.4. Контактите, осъществени от страна на НИКО-86, чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача на съобщението и връзки към него в момента на изпращането.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. НИКО-86 не носи отговорност за действията на което и да било лице, което използва Съдържанието и/или информацията от интернет сайта

9.2. НИКО-86 не носи отговорност за каквито и да било вреди, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

9.3. НИКО-86 не гарантира на Клиента достъп до Интернет страницата, до Съдържанието, до Профила или до Продукти и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на НИКО-86.

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

10.2.Страната или законен нейн представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

10.3. Страната или законен нейн представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

10.4. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

11. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

11.1. Чрез използване, посещение, разглеждане и др. на интернет страницата на НИКО-86 Клиентът се съгласява с тези Общи Условия.

11.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и НИКО-86 ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

11.3. НИКО-86 не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

11.4. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. НИКО-86 си запазва правото едностранно и без предварително известяване да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата и нейната структура.

12.2. НИКО-86 не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

12.1. Ако Клиент има някакви въпроси, питания или предложения към НИКО-86, може да свърже на телефон 0887 217 771, както и на e-mail: eshop@niko-86.com

 

Настоящите Общи условия са приети на 1.09.2014 г. и влизат в сила от 15.09.2014 г.